FACEBOOK PAGE.....

Πέμπτη, Δεκεμβρίου 31, 2009Λίγες ευχές από την καρδιά μας , λίγο κρασί από το αμπέλι μας και.........δημιουργία από τεχνικές της φίλης μας!!!!!

Ή μεγαλύτερη αρρώστια: οί αριστεροί λογισμοί- Γέροντα, αγωνιώ, όταν έχω νά τακτοποιήσω ένα πρόβλημα, καί δέν μπορώ νά
κοιμηθώ.
- Σ' εσένα το βασικό πρόβλημα είναι οί πολλοί λογισμοί. Άν δέν είχες αυτούς τους
πολλούς λογισμούς, θά μπορούσες νά άποδώσης πολύ περισσότερα καί στην διακονία σου
καί στά πνευματικά σου. Άκου έναν τρόπο, γιά νά άποφεύγης τους πολλούς λογισμούς:
Όταν σοϋ έρχεται στον νού κάτι πού πρόκειται π.χ. νά κάνης αύριο, να λες στον λογισμό σου:
¨Αύτη ή δουλειά δεν είναι γιά σήμερα¾ θά την σκεφθώ αύριο³. Επίσης, όταν είναι νά άποφασίσης
γιά κάτι, μην ταλαιπωρήσαι με την σκέψη νά βρής το καλύτερο και αναβάλλεις συνέχεια. Διάλεξε
κάτι και προχώρα. Άφησε έπειτα τόν Θεό νά φροντίση γιά τά παραπέρα. Προσπάθησε νά
άποφεύγης την σχολαστικότητα, γιά νά μή ζαλίζης το μυαλό σου. Νά κάνης ό,τι μπορεΐς-μέ φιλότιμο
και νά κινήσαι απλά και με μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό. Τόν υποχρεώνουμε, κατά κάποιον
τρόπο, τόν Θεό νά βοηθήση, όταν αναθέτουμε το μέλλον και τις ελπίδες μας σ' Αυτόν. Μέ τους
πολλούς λογισμούς κι ένας υγιής άνθρωπος αχρηστεύεται. Ένας πού πάσχει και υποφέρει, είναι
δικαιολογημένος, αν στενοχωριέται. Ένας όμως πού έχει τήν υγεία του και ζαλίζεται καί
υποφέρει από αριστερούς λογισμούς, αυτός είναι γιά δέσιμο! Νά είναι μιά χαρά καί νά
βασανίζεται μέ τους λογισμούς του!
Στην εποχή μας ή μεγαλύτερη αρρώστια είναι οι μάταιοι λογισμοί των κοσμικών
ανθρώπων. Οι άνθρωποι όλα μπορεί νά τά έχουν εκτός άπό καλούς λογισμούς.
Ταλαιπωρούνται, γιατί δεν αντιμετωπίζουν τά πράγματα πνευματικά. Π.χ. ξεκινάει κανείς
νά πάη κάπου, παθαίνει μιά μικρή βλάβη ή μηχανή τού αυτοκινήτου του, καί καθυστερεί

λίγο νά φθάση στον προορισμό του. Άν εχη καλό λογισμό, θά πή: ¨Φαίνεται, ό Καλός Θεός
έφερε αυτό το εμπόδιο, γιατί ϊσως θά πάθαινα κάποιο ατύχημα, άν δεν είχα αυτήν τήν
καθυστέρηση. Πώς νά Σέ ευχαριστήσω, Θεέ μου, γι' αυτό;³, καί δοξάζει τόν Θεό. Ένώ, άν
δεν εχη καλό λογισμό, δεν θά αντιμετώπιση πνευματικά τήν κατάσταση, θά τά βάλη μέ τόν
Θεό καί θά βρίζη: ¨Νά, θά πήγαινα νωρίτερα, άργησα, τί αναποδιά! Καί Αυτός ό Θεός...³.
Ό άνθρωπος, όταν δέχεται ό,τι τού συμβαίνει μέ δεξιό λογισμό, βοηθιέται. Ένώ, όταν
δουλεύη αριστερά, βασανίζεται, λειώνει, παλαβώνει. Μιά φορά, πριν άπό χρόνια, μπήκαμε
σε ένα φορτηγό πού είχε γιά καθίσματα κάτι σανίδες, γιά νά έρθουμε από την
Ούρανούπολη στην Θεσσαλονίκη. Μέσα ήταν άνω-κάτω¾ βαλίτσες, πορτοκάλια, ψάρια, βρώμικα
καφάσια από ψάρια πού τά επέστρεφαν, παιδιά από την Άθωνιάδα, άλλα καθιστά, άλλα
όρθια, καλόγεροι, λαϊκοί... Ενας λαϊκός ήρθε και κάθησε δίπλα μου. Ήταν και χονδρός καί,
επειδή κάπως στρυμώχθηκε, έβαλε τις φωνές: ¨Τί κατάσταση είναι αυτή!...³. Πιο εκεί ήταν
ένας μοναχός πού, ό φουκαράς, ήταν κουκουλωμένος μέχρι επάνω άπό τά καφάσια καί
μόνον το κεφάλι του είχε εξω. Έν τω μεταξύ, όπως κουνιόταν το φορτηγό - ό δρόμος ήταν
ένας καρρόδρομος χαλασμένος -, έπεφταν τά στοιβαγμένα καφάσια καί ό καημένος
προσπαθούσε νά τά πετάη άριστερά-δεξιά μέ τά χέρια του, γιά νά μήν τον χτυπήσουν στο
κεφάλι. Καί ό άλλος φώναζε, επειδή καθόταν λίγο στρυμωχτα. ¨Δεν βλέπεις, τού λέω,
εκείνος πώς είναι, κι εσύ φωνάζεις;³. Ρωτάω καί τον μοναχό: ¨Πώς τά περνάς, πάτερ;³. Κι
εκείνος χαμογελώντας μού λέει: ¨Άπό τήν κόλαση, Γέροντα, καλύτερα είναι εδώ³! Ό ένας
βασανιζόταν, άν καί καθόταν, καί ό άλλος χαιρόταν, παρόλο πού τά καφάσια κόντευαν νά
τον κουκουλώσουν. Καί είχαμε δυο ώρες δρόμο¾ δέν ήταν καί κοντά. Ό νους τού λαϊκού γύριζε
στην άνεση πού θά είχε, αν ταξίδευε μέ λεωφορείο, καί πήγαινε νά σκάση, ενώ ό μοναχός
σκεφτόταν τήν στενοχώρια πού θά είχε, άν βρισκόταν στην κόλαση, καί ένιωθε χαρά.
Σκέφθηκε: ¨Σε δυο ώρες θά φθάσουμε καί θά κατεβούμε, ενώ οι καημένοι στην κόλαση
ταλαιπωρούνται αιώνια. Ύστερα έκεϊ δέν έχει καφάσια, κόσμο κ.λπ., άλλα είναι κόλαση. Δόξα Σοι
ό Θεός, εδώ είμαι καλύτερα³.
- Πού οφείλεται, Γέροντα, ή διαφορά εμπιστοσύνης λ.χ. δύο υποτακτικών προς τον
Γέροντα τους;
- Στον λογισμό. Μπορεί κανείς νά εχη χαλασμένο λογισμό γιά οτιδήποτε καί γιά οποιονδήποτε. Άν ό
άνθρωπος δέν εχη καλό λογισμό και δέν βγάζη τόν εαυτό του άπό τις ενέργειες του - αν ενεργή δηλαδή
με ιδιοτέλεια -, δέν βοηθιέται ούτε και άπό έναν Άγιο. Όχι άγιο Γέροντα ή άγια Γερόντισσα νά εχη, όχι τόν
Άγιο Αντώνιο νά είχε Γέροντα, αλλά και όλους τους Άγιους, δέν μπορεί νά βοηθηθη. Ούτε ό ϊδιος ό Θεός
δέν μπορεί νά βοηθήση έναν τέτοιον άνθρωπο, άν και τό θέλη πολύ. Όταν κανείς άγαπάη τόν εαυτό
του, εχη δηλαδή φιλαυτία, όλα τά ερμηνεύει όπως τά αγαπάει ό εαυτός του. Και βλέπεις, άλλοι τά
ερμηνεύουν αμαρτωλά, άλλοι όπως τους αναπαύει, και σιγά-σιγά γίνονται φυσιολογικές αυτές οι
παράλογες ερμηνείες τους. Όπως και άν φερθής, σκανδαλίζονται
Είναι μερικοί πού, άν τους προσέξης λίγο, άν τους πής έναν καλό λόγο, πετούν. Άν δέν τους
προσέξης, λυπούνται πολύ, πιάνουν τά άκρα, πού είναι τοΰ πειρασμού. Βλέπουν λ.χ. μία κίνηση καί
λένε: ¨ά! έτσι θά έγινε³, και ύστερα καταλήγουν νά είναι σίγουροι ότι έτσι έγινε. Ή βλέπουν τόν
άλλον σοβαρό καί νομίζουν ότι κάτι έχει μαζί τους, ένώ ό άλλος μπορεί νά είναι σοβαρός, γιατί τόν
απασχολεί κάτι. Προ ήμερων ήρθε καί σ' εμένα κάποιος καί μού είπε: ¨Γιατί παλιά μού μιλούσε ό
τάδε καί τώρα δέν μού μιλάει; Τοΰ είχα κάνει μιά παρατήρηση, μήπως γι' αυτό;³. ¨Κοίταξε, τοΰ
λέω, μπορεί νά σέ είδε καί νά μή σέ πρόσεξε ή είχε κανέναν άρρωστο καί είχε στον νού του νά ψάξη
γιά γιατρό ή νά βρή συνάλλαγμα, γιά νά πάη στο εξωτερικό κ.λπ.³. Καί πράγματι ό άλλος είχε
7
άρρωστο άνθρωπο, είχε ένα σωρό φροντίδες, καί αυτός είχε τήν απαίτηση νά σταθή νά τοΰ μιλήση
καί έβαζε ένα σωρό λογισμούς.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!!!!!

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 28, 2009

Θυμός


Σκέψου, αν θελήσει κανείς να αμυνθεί, τι χρειάζεται να πάθει. Πρώτα τον πλημμυρίζει ο θυμός και μετά τον διαλύει η οργή. Γιατί πρώτα φέρνει στο μυαλό του αυτό που έπαθε και μετά οργίζεται και επιθυμεί την ανταπόδοση. Τρίτο, προκαλεί ταραχή γύρω του. Τέταρτο, κάνει χίλιους δυο λογισμούς. Πέμπτο, τον πιάνει δέος και τρεμούλα και αγωνία γιατί τον τρώει ο θυμός και τον συγκλονίζει ο φόβος για το πώς θα πετύχει την αντεπίθεσή του. Δε σου φαίνεται λοιπόν πως τιμωρείται αυτός ο ίδιος πριν τιμωρήσει τον άλλον; Ενώ αυτός που φιλοσοφεί απαλλάσσεται από όλα αυτά. Φυσικά. Είναι κύριος της κατάστασης και εκεί τελειώνει το πράγμα. Με τον άλλο δεν είναι έτσι, χρειάζεται να βρει κατάλληλο χρόνο, τόπο, πονηριά και κακία, όπλα και μεθόδους, κολακεία και δουλικότητα και υποκρισία. Βλέπεις πόσο δύσκολη είναι η κακία ενώ η αρετή είναι εύκολη; Πόσο η μια είναι γεμάτη φασαρίες ενώ η άλλη ατάραχη; Κι όσο ο πονηρός άνθρωπος τα παθαίνει αυτά, άλλο τόσο απολαμβάνει γαλήνη αυτός που επιλέγει την αρετή. Επιπλέον αυτός που αντεπιτίθεται ανοίγει ένα φαύλο κύκλο έχθρας ενώ αυτός που φιλοσοφεί βάζει γρήγορα στην έχθρα ένα τέλος. Γι’ αυτό το λόγο ημερεύει και τον άλλο που είναι ανόητος και τον προκαλεί να γίνουν φίλοι. Ισίδωρος Πηλουσιώτης. «Επειδή η αμαρτία στο βάθος της δεν είναι παρά κακία και υπερηφάνεια, πρέπει να θεραπεύουμε κάθε αμαρτωλό με την αγαθότητα και την αγάπη. Είναι αυτό μια μεγάλη αλήθεια που συχνά τη λησμονούμε. Πράγματι συχνά, πολύ συχνά, ενεργούμε αντίθετα προς αυτή την αλήθεια. Προσθέτουμε κακία στην κακία, αντιθέτουμε υπερηφάνεια στην υπερηφάνεια. Έτσι η αρρώστια μεγαλώνει εξαιτίας μας και δεν υποχωρεί. Αντί να τη θεραπεύουμε την επιδεινώνουμε. Κύριε, ελέησέ μας, απάλυνε την καρδιά μας». Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. «Μπορεί να είμαστε καλοί σαν άγγελοι με εκείνους που μας φέρονται με εμπιστοσύνη και αγάπη. Αρκεί όμως να συναντήσουμε κακία, επίκριση και έχθρα για να μετατραπεί η καλοσύνη μας στο αντίθετο συναίσθημα. Αυτό δείχνει την πλήρη αδυναμία μας μπροστά στο κακό και πρώτα απ’ όλα μπροστά στο κακό μέσα μας». π. Α. Ελτσιανίνωφ, Πνευματικά κεφάλαια. «Το να αναγνωρίσω στον άλλον το δικαίωμα να είναι αυτός που είναι κι όχι το ομοίωμά μου, είναι η πιο θεμελιώδης πράξη δικαιοσύνης». Αρχιεπ. Antony Bloom, Πορεία και συνάντηση. Στο βιβλίο του Φ. Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραμαζώφ, ο συγγραφέας μιλάει για τη νίκη της αγάπης πάνω στο μίσος μέσα από τα παρακάτω λόγια του στάρετς Ζωσιμά: «Μπροστά σε μερικές σκέψεις ο άνθρωπος στέκεται μπερδεμένος, ιδίως μπροστά στη θέα της ανθρώπινης αμαρτίας, και αναρωτιέται αν θα την πολεμήσει με βία ή με ταπεινή αγάπη. Πάντα ν’ αποφασίζεις: ‘Θα την πολεμήσω με ταπεινή αγάπη’. Αν αποφασίσεις πάνω σ’ αυτό μια για πάντα, μπορείς να κατακτήσεις ολόκληρο τον κόσμο. Η γεμάτη αγάπη ταπείνωση είναι μια τρομερή δύναμη: είναι το πιο δυνατό απ’ όλα τα πράγματα και δεν υπάρχει τίποτε άλλο σαν κι αυτή».

Σάββατο, Δεκεμβρίου 26, 2009

Άνθρωποι μονάχοι..... ας μην τους ξεχνάμε.....


Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι
σαν το ξεχασμένο στάχυ
ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος
κι αυτοί στης μοναξιάς το θάμπος
σαν το ξεχασμένο στάχυ
άνθρωποι μονάχοι

Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι
όπως του πελάγου οι βράχοι
ο κόσμος θάλασσα που απλώνει
κι αυτοί βουβοί σκυφτοί και μόνοι
ανεμοδαρμένοι βράχοι
άνθρωποι μονάχοι

Άνθρωποι μονάχοι σαν ξερόκλαδα σπασμένα
σαν ξωκλήσια ερημωμένα, ξεχασμένα
άνθρωποι μονάχοι σαν ξερόκλαδα σπασμένα
σαν ξωκλήσια ερημωμένα, σαν εσένα, σαν εμένα...

Παρασκευή, Δεκεμβρίου 25, 2009

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ...ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ


Τα παιδιά μόνα τους και πιο πολύ ο μεσαίος μου έκανε τα στολίδια με πηλό και χρυσόσκονη για το δέντρο μας!!!!!

Μπουκάλι ντυμένο με χαρτί και πούλιες με κρασί παραγωγή μας.....Για δωράκι σε αγαπημένους...
Τα πουγκάκια της βάφτησης της μικρής μου με decoupage....


Πάντα η παρουσία τους και η ενέργειά τους στο χώρο υπάρχει....Ακόμα κι όταν απλά γκρινιάζουν δημιουργούν μαζί μου ξεχωριστά έργα.....διαφορετικά από αυτά που θα έκανα μόνη μου στην απόλυτη ησυχία....στο δικό μου εργαστήριο .....και όχι στην γλυκιά μου κουζίνα.....μαζί με τις παιδικές φωνές τους.....Αυτό είναι η οικογενειακή τέχνη!!!!!!!!

Αφιερωμένο.....

Πέμπτη, Δεκεμβρίου 24, 2009

4 κακά, εμπόδια της σωτηρίας μας..

Angel Glitter Graphics
Glitter Graphics ::: glitterwink.com


Υπάρχουν τέσσερα κακά και εάν ο άνθρωπος έχει ένα απ' αυτά ούτε να μετανοήσει μπορεί ούτε η προσευχή του να εισακουστεί από τον Θεό.

Πρώτο είναι η υπερηφάνεια.

Ο υπερήφανος νομίζει ότι ζει καλά, ότι η διαγωγή του αρέσει στον Θεό και στους ανθρώπους, ότι πολλοί ωφελούνται με την συναναστροφή του και ότι ταυτόχρονα απαλλάχτηκε από πολλές αμαρτίες. δεν κατοικεί ο θεός στον άνθρωπο που σκέπτεται έτσι.

Δεύτερο κακό η μνησικακία.

Εάν κάποιος μνησικακεί εναντίον οποιουδήποτε ανθρώπου, ακόμη και εναντίον εκείνου που τον τύφλωσε, τότε η προσευχή του δεν ανεβαίνει προς τον Θεό. Θα είναι πλάνη να πιστέψει πως θα ελεηθεί ή θα συγχωρηθεί ακόμη και αν αναστήσει νεκρούς.

Τρίτο κακό είναι η κατάκριση.

Εκείνος που κατακρίνει άνθρωπο αμαρτωλό, είναι κι' αυτός αξιοκατάκριτος, ακόμη και αν θαυματουργεί - μη κρίνετε και ου μη κριθείτε. Εξ άλλου πολλοί που ήσαν πριν ληστές και πόρνοι, έγιναν όσιοι και δίκαιοι. Μπορεί να είδαμε τις αμαρτίες τους, αλλά δεν αντιληφθήκαμε τις κρυφές αρετές τους και τους κρίναμε αδίκως

Τέταρτο κακό είναι η έλλειψη αγάπης.

Χωρίς αυτή, καθώς λέγει ο απόστολος, κι' αν ακόμη λαλήσουμε με αγγελικές γλώσσες κι' αν ορθοδοξουμε σε όλα κι αν μετακινούμε ορη κι αν δώσουμε τα υπάρχοντα μας στους φτωχούς κι αν μαρτυρήσουμε σε τίποτα δεν θα ωφεληθούμε.
Αββάς Αμωνάς

<<<<<<<<<Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα<<<<<<<<
«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε. “῎Ασατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ”· καί, ἵν᾿ ἀμφότερα συνελών εἴπω, εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί, καί ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, διά τόν ἐπουράνιον, εἶτα ἐπίγειον. Χριστός ἐν σαρκί, τρόμῳ καί χαρᾷ ἀγαλλιᾶσθε. Τρόμῳ, διά τήν ἁμαρτίαν· χαρᾷ, διά τήν ἐλπίδα....
῎Ω τῆς καινῆς μίξεως! ὤ τῆς παραδόξου κράσεως! ὁ ὤν γίνεται καί ὁ ἄκτιστος κτίζεται καί ὁ ἀχώρητος χωρεῖται, διά μέσης ψυχῆς νοερᾶς μεσιτευούσης Θεότητι καί σαρκός παχύτητι. Καί ὁ πλουτίζων πτωχεύει· πτωχεύει γάρ τήν ἐμήν σάρκα, ἵν᾿ ἐγώ πλουτήσω τήν αὐτοῦ Θεότητα. Καί ὁ πλήρης κενοῦται· κενοῦται γάρ τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἐπί μικρόν, ἵν᾿ ἐγώ τῆς ἐκείνου μεταλάβω πληρώσεως
........

Προεόρτιον

Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον.

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον,
ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀποῤῥήτως.
Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα,
δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων,
βουληθέντα ἐποφθῆναι,
παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.

Ἡ Παρθένος (Μαρία) σήμερα τὸν Λόγο
ποὺ πρὶν ἀπὸ τοὺς αἰῶνες ἦταν καὶ εἶναι
μὲς στὸ σπήλαιο ἔρχεται γιὰ νὰ (Τὸν) γεννήσει μυστικά.
Ἡ Οἰκουμένη ἄκουσε (τὸ νέο) καὶ χόρευε,
δόξασε μαζὶ μὲ τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Βοσκούς,
τὸν πρὶν ἀπὸ τοὺς αἰῶνες (ζῶντα), Θεὸ
ἐπειδὴ θέλησε νὰ μᾶς φανερωθεῖ σὰν Νέο Παιδί.

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 23, 2009

Κάτι για όλους μας!!!Φτηνό αυτοκίνητο, τζάμπα καύσιμο, καθαρό περιβάλλον. Είναι εφικτό;…Και όμως είναι!


Ενίοτε μια είδηση όσο και αν έχει προχωρήσει η τεχνολογία φαντάζει απίθανη και απίστευτη.
Διαβάστε παρακάτω και θα καταλάβετε.
Η τιμή του πετρελαίου πήγε στα ύψη και της βενζίνης το ίδιο;
Δεν έχετε χρήματα για να γεμίσετε το αδηφάγο τέρας που φωλιάζει στο γκαράζ σας;
Λεπτομέρειες!(Βέβαια για το αδηφάγο τέρας (βλέπε τζιπ) δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Ας προσέχατε.…)
Τι θα λέγατε όμως αν σας έλεγα ότι με
μόλις 1.5 €, μπορείτε να φουλάρετε ένα αυτοκίνητο, να έχετε αυτονομία τουλάχιστον 200 Km (μέχρι να το ξαναγεμίσετε) και “πιάνει” τελική 110 Km/h;

Σίγουρα θα με λέγατε τρελό και θα μου λέγατε ότι είμαι ονειροπόλος…

Αμ δε…..

Από την πανέμορφη και ρομαντική Γαλλία σας παρουσιάζουμε το Air Car ή αλλιώςCAT!
To CAT είναι ένα προϊόν 14 ετών έρευνας και χρησιμοποιεί για την κίνησή τουαπλό αέρα. Συμπιεσμένο βέβαια.

Για να εξηγούμαστε:
Πηγαίνεις στο βενζινάδικο, αφήνεις τους άλλους να περιμένουν να βάλουν βενζίνη με1,5€ το λίτρο, και εσύ προχωράς μπροστά εκεί που βρίσκεται ο συμπιεστής.Συνδέεις την βαλβίδα στο αυτοκίνητο και σε λίγα λεπτά (3-4 σύμφωνα με τον κατασκευαστή), το έχεις γεμίσει με καθαρό αεράκι, δίνεις 1,5€ στον βενζινά για το ρεύμα που χάλασε το κομπρεσέρ και την κάνεις με 110Km/h αφήνοντας τους άλλους με το στόμα ανοιχτό (και την τσέπη άδεια), και την σκόνη στο παρμπρίζ.

Η λειτουργία του αυτοκινήτου βασίζεται σε μια πολύ απλή λογική. Στα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα το καύσιμο χρησιμοποιείται ώστε κατά την καύση του και την εκτόνωση των αερίων (από την καύση) , να δίνει κίνηση στα πιστόνια και να κινεί το αυτοκίνητο.
Με το CAT αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο αέρας αποθηκεύεται σε υψηλή πίεση (300bar) μέσα σε ένα δοχείο (το αντίστοιχο ρεζερβουάρ) το οποίο είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα για μέγιστη αντοχή. Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε αυτή την πίεση (που ουσιαστικά είναι αποθηκευμένη ενέργεια) και διοχετεύεται ο αέρας στα πιστόνια κινώντας τα όπως ακριβώς θα έκανε η εκτόνωση των αερίων από την καύση της βενζίνης.

Εννοείται ότι λόγω του ότι δεν υπάρχει καύση είναι και πιο αθόρυβο αλλά το σημαντικότερο… πεντακάθαρο!!!
Θέλετε και άλλο; Ένα τέτοιο αυτοκίνητο χρησιμοποιεί φίλτρα για να καθαρίζει τον αέρα που θα μπει μέσα (για την αποφυγή σωματιδίων και σκόνης στα πιστόνια). Αυτό όπως καταλαβαίνετε οδηγεί στο γεγονός ότι ο αέρας που βγαίνει είναι καθαρότερος από αυτόν που μπαίνει!!! Δηλαδή όχι μόνο δεν μολύνει αλλάκαθαρίζει την ατμόσφαιρα από σωματίδια αιωρούμενα και ρύπους!!!

Βέβαια όπως με κάθε τεχνολογία τέτοιου τύπου υπάρχει και το υβριδικό αντίστοιχο το οποίο κινείται και με αέρα και καύσιμο, αυξάνοντας δραματικά την αυτονομία!

Πολλές βιομηχανίες αυτοκινήτων κάνουν έρευνες για τέτοιου τύπου αυτοκίνητα. Τα πρώτα μοντέλα αναμένονται μέσα στο 2008 στην Ευρώπη και Ινδία.

Και η τιμή του;

Το οικονομικότερο μοντέλο, (κρατηθείτε) μόλις 3.500€!


ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ από την ΒΡΕΤΑΝΙΑ. ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!

Κεραμίδια από βουνό....


Τα κεραμίδια τα μαζέψαμε με τα παιδιά από το βουνό.Ήταν από την απόπειρα κάποιου ή κάποιων να χτίσουν κάτι σαν σπίτι ...μάλλον παράνομα...Εμείς ευνοηθήκαμε πάντως... αν και είχαν μέχρι και βρύα επάνω, οπότε δυσκόλεψε και τη τεχνική χαρτοπετσέτας!!!Το αποτέλεσμα μετράει και για πρώτη φορά κάτι έγινε.....

Και τα γλυκάκια μας....Για το καλό και τις μυρωδιές

Το χιονισμένο χωριό!!!!!Είναι δημιουργία του μικρού μου γιου ,που επέλεξε να κάνει κουραμπιεδάκια αστέρια ,σπιτάκια μπουκίτσες και δυο τεράστιους ήλιους με ένα φεγγάρι!!!!!!!

Άλλα αγαπημένα.....για αγαπημένους....

Decoupage....με προσπάθεια


Decoupage με την Παναγία ,τον Ιωσήφ και τον Ιησού βικτωριανής εποχής με χάντρες .Το αγαπημένο μου....Μπουκάλι με τεχνική χαρτοπετσέτας,φυλλαράκια που μαζέψαμε με τα παιδιά από το πάρκο της γειτονιάς και πέτρα που βρήκα μέσα στις κλωστές της μαμάς μου.....


Decoupage ,ποτ πουρί και.....χάντρες

Τρίτη, Δεκεμβρίου 22, 2009

Χιονισμένο τοπίο....


Χειροποίητα δωράκια για αυτές τις Άγιες Μέρες από την μαμά με αγάπη και.....πολλή αγώνα!!!!


Θα χρειαστείτε:

Ένα βάζο με καπάκι
Κόλλα στιγμής
Ένα χριστουγεννιάτικο μπιμπελό
Γλυκερίνη(βρίσκεται στα φαρμακεία)
Προαιρετικά σιλικόνη ενυδρείου
Χρυσόσκονη ή χαλικάκια ψιλά ενυδρείου ,κορδέλα

Κολλάμε το στολίδι μας στο καπάκι απο το βάζο με την κόλλα στιγμής. Μέσα στο βάζο ρίχνουμε 1/3 γλυκερίνη και το υπόλοιπο το γεμίζουμε νερό.Βάζουμε τη χρυσόσκονη ή τα χαλικάκια και αφού στεγνώσει το στολίδι στο καπάκι , κλείνουμε το βάζο μας με το καπάκι.Άμα θέλουμε να είναι το κλείσιμο μας σταθερό, γύρω από το καπάκι πριν να το κλείσουμε, βάζουμε σιλικόνη.Το Χριστούγεννιάτικο χιονισμένο τοπίο μας είναι έτοιμο.Ολοκληρώνουμε βάζοντας την κορδέλα....καλή επιτυχία!!!!!!


Κυριακή, Δεκεμβρίου 20, 2009

Υπομονή είναι.....
Να πονάς, αλλά να μην καταβάλλεσαι.
Να πονάς, αλλά να μην παραφέρεσαι.
Να πονάς, αλλά να μην μεμψιμοιρείς.
Να πονάς, αλλά να μην γκρινιάζεις.
Να πονάς, αλλά να μην γίνεσαι αντικοινωνικός.
Να πονάς, αλλά να μην γίνεσαι πρόβλημα στο περιβάλλον σου.

Να πονάς, αλλά να μένεις ολόρθος.
Να πονάς, αλλά να χαμογελάς.
Να πονάς, αλλά να δοξολογείς.
Να πονάς, αλλά να προσφέρεις.
Να πονάς, αλλά να προσεύχεσαι.

Η φώτο είναι από τον κήπο της μανούλας μου!

Σάββατο, Δεκεμβρίου 19, 2009


"Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου.
Είναι οι γιοι και οι κόρες της λαχτάρας της ζωής για τη ζωή.
Για τη ζωή τους είσαι το μέσο κι όχι η αρχή, κι ας μένουν κοντά σου, δεν ανήκουν σε σένα.
Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη σου, όχι όμως και τις ιδέες σου, γιατί ιδέες έχουν δικές τους.
Μπορείς να δώσεις μια στέγη στο σώμα τους, όχι όμως και στην ψυχή τους, γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του αύριο που εσύ δεν μπορείς να επισκεφτείς ούτε και στα όνειρά σου.
Μπορείς να προσπαθήσεις να τους μοιάσεις, μην προσπαθήσεις όμως να τα κάνεις όμοια σου.
Γιατί η ζωή δεν πάει προς τα πίσω και δε σταματά στο χτές.
Είσαι το τόξο απ' το οποίο εκτοξεύονται τα παιδιά σου σαν ολοζώντανα βέλη.
Κάνε τοξότη, η σαίτα που στα χέρια κρατάς να σημαίνει χαρά."
Kahlil Gibran

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 14, 2009

Αυτά που θέλετε να πείτε στα παιδιά σας


"Αυτά που θέλετε να πείτε στα παιδιά σας, να τα λέτε με την προσευχή σας.
Τα παιδιά δεν ακούν με τα αυτιά, μόνο όταν έρχεται η Θεία Χάρις που τα φωτίζει,
τότε ακούνε αυτά που θέλουμε να τους πούμε.
Όταν θέλετε να πείτε κάτι στα παιδιά σας, πέστε το στην Παναγία κι αυτή θα ενεργήσει.
Η προσευχή σας αυτή θα γίνει ζωογόνος πνοή, πνευματικό χάδι, που χαϊδεύει, αγκαλιάζει, έλκει τα παιδιά".

(Γέρων Πορφύριος)

Από τις πρώτες μας δημιουργίες....

Θέλαμε να πάμε στην Αφρική....Ταξίδι μεγάλο, που θα το ζούσε ξανά, σε μια νέα εποχή ο άνδρας μου!!!!Δεν έγινε ακόμα....αλλά μπορούμε να το περιμένουμε .....Εμπνευσμένο από εκεί το έργο μας....Ο Νικόλας που ήταν 3 χρονών κόλησε το πρώτο ξυλαράκι!!!!! Αχ, Αφρική!!!!


Και ένα από τα τελευταία, με τεχνική χαρτοπετσέτας....Σίγουρα η Μαρία μου έχει δώσει τη δικιά της πινελιά αφού σε όλο το έργο γκρίνιαζε που δεν της επιτρέπαμε να συμμετέχει πιο ενεργά....Είναι 15 μηνών!!!


...Η ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΎ ΉΛΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΊΖΕΤΑΙ ΜΈΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΊΔΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΊΔΙΟ ΤΟΝ ΉΛΙΟ. Η ΑΝΤΑΎΓΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΉΣ ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΉ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΤΊΠΟΤΑ ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΊΔΙΑ ΤΗΝ ΖΩΉ ...”ΧΑΛΙΛ ΓΚΙΜΠΡΑΝ

Η συναυλία.....και η πόλη το βράδυ


Πόσο καιρό είχα να νιώσω η ανέμελη έφηβη που γύρναγε τα βράδια,απολαμβάνοντας τις ομορφιές αυτής της κουλτουριάρας πόλης?

Και μου δόθηκε απλόχερα η ευκαιρία να ζήσω ξανά μια ολοκλήρωση.....
Ξεκίνησα Παρασκευή βράδυ για το Μύλο. Ο αγαπημένος μου Αλκίνοος είχε συναυλία και δεν ήθελα με τίποτα να τη χάσω.
Τα άκουσα όλα μαζί του.Ήταν σαν να πήγα σε 10 συναυλίες μαζί. Jazz,funk,ambient,τσιφτετέλι,ερωτικό,βυζαντινή,rock....προσευχή!Όλη η συναυλία ήταν μια ολοκληρωμένη ταινία και μάλιστα η ταινία της δικιάς μου ζωής.
Για αυτό και ξαναπήγα....φυσικά την Παρασκευή ο επίλογος γράφτηκε από ένα φίλο που είχα να δω 20 χρόνια και δεν μου έφτανε να τον δω μόνο για τόσο λίγο...Είχαμε τόσα να πούμε....
Έτσι Σαββάτο βράδυ ήμουν εκεί για να ξαναδώ το ίδιο έργο!!!!Ήταν εξίσου τόσο υπέροχα!!!!!
Μόνο που συνέχισα την έξοδο για να γραφτεί αλλιώς αυτό το τέλος....
Εκεί πισωγύρισα...Σε ένα φοιτητικό μπαράκι με καλούς φίλους,παλιά καλή μουσική και ποτά.
Τελικά μου αρέσει που μεγάλωσα...¨ασε που δεν αντέχω το ποτό και το ξενύχτι...
Και ναι ...Πίσω στα γλυκά μου παιδιά και στο ζεστό μου σπιτικό....
Ωραία ήταν....σε καμιά δεκαετία θα το ξανακάνω....Τότε θα μου ξαναχρειαστεί !!!!!!Για τώρα γέμισα τις μπαταρίες μου!!!!!Ευχαριστώ! Νιώθω ευγνωμοσύνη

Ο δρόμος σου είσαι εσύ Τραγούδι από το νέο δίσκο του Αλκίνοου Ιωαννίδη, "Νεροποντή".Φεύγεις και πας
είσαι καράβι
Μπροστά κοιτάς
η θάλασσά σου πυρκαγιές και πάγοι
Μα πιο μπροστά
πάντα θα στέκει
ο γυρισμός σου που στη φουρτούνα αντέχει.

Φεύγεις, πού πας
και πού πιστεύεις
Τι κυνηγάς
Ποια γη σε θέλει, ποιον εαυτό γυρεύεις
Όλα είν εδώ
κι όλα για πάντα και πιο μακριά σου
είσαι μόνο εσύ.

Φεύγεις και πας
Πού επιστρέφεις
σε ποια στεριά
Η ξενιτιά σου είναι όλα όσα έχεις
Όλα είν εδώ
κι όλα για πάντα
Κάθε ταξίδι είναι γυρισμός.

Εσύ γεννάς τη θάλασσα
και χτίζεις το καράβι
Είσαι το εδώ και το αλλού
είσαι η γιορτή του γυρισμού
το δάκρυ του αποχωρισμού.

Και το ταξίδι σου είσ εσύ
είσαι το κύμα, το νησί
είσαι ο αέρας, το πανί
και τ άσπρο μου μαντήλι.

Φεύγεις, πού πας
πού ταξιδεύεις
Δρόμοι ανοιχτοί
Τα σύνορά σου είναι όπου αντέχεις
Όλα είν αλλού
κι όλα για λίγο
όταν δεν ξέρεις πως ο δρόμος σου είσαι εσύ.


Παρασκευή, Δεκεμβρίου 11, 2009


Κόκκινες ,καφέ και κίτρινες αποχρώσεις αγκάλιαζαν τον Αξιό και εμείς σαν νεραιδάκια πηδούσαμε από πέτρα σε πέτρα απολαμβάνοντας την ησυχία και τον καθαρό αέρα.....που τόσο μας λείπει....Πριν από 2 σαββατοκύριακα στο Κοτζα -ντερε!!!!

Όταν είμασταν παιδιά.....


Ενα ζευγάρι, που είχε ήδη ενα πεντάχρονο αγοράκι, απόκτησε το δευτερο παιδί, και η μαμά γυρίζει στο σπίτι με το μωράκι.

Ο πιτσιρικάς πλησιάζει στην κούνια, κοιτάζει το μωρό, κι αμέσως αρχίζει να ζηταει να μείνει μόνος μαζί του.

Οι γονείς βεβαίως, φοβούνται την φυσικη ζήλια του πιτσιρικά.
Του εξηγουν πως το μωράκι ειναι πολύ μικρό ακόμη κι αρχίζουν να του λένε όλα αυτα που θα λέγαν ολοι οι γονείς σε ανάλογη περίπτωση.

Ο μικρός όμως επιμένει, ζητάει αδιάκοπα να μείνει μονος για λιγα λεπτά με το μωρό και δεν μπορει να ησυχάσει.

Για να μην δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα οι γονείς αποφασίζουν να τον αφήσουν για λιγο - έχοντας κρύψει βέβαια κάπου το μικρόφωνο για "εσωτερική ακρόαση".

Κλείνουν λοιπόν την πόρτα κι όπως καθονται ν΄ακούσουν τι θα κάνει ο πιτσιρικάς με το μωράκι, τον ακούν να λέει το εξής:

"Ε... μικρούλη... Πές μου τα νέα απ' τον Θεό... Κοντεύω να ξεχάσω..."


Τα παιδιά ζωγραφίζουν......

Χρώμα,χαρτί , τεχνική χαρτοπετσέτας....και φαντασία!!!!!!!

Με τα παιδιά, όποτε έχουμε χρόνο φτιάχνουμε διάφορα πραματούδια που γεμίζουν τη μέρα μας.Ένα απο αυτά ήταν να στολίσουμε με κολλάζ ένα άψυχο σανίδι που πέταξε ο γείτονας.....